مرجع ارور یخچال ال جی

مرجع ارور یخچال ال جی


ارورهای یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی

دکتر آچار تعمیرات یخچال فریزر و ساید را در تهران انجام می دهد و برای شما عزیزان کدهای اورر یخچال ال جی را شرح می دهیم به همراه نحوه رفع ارورها تا به راحتی بتوانید مشکلات بوجود آمده را حل کنید، در صورت نیاز به تکنسین با شماره های درج شده در سایت دکتر آچار تماس بگیرید.

ارور یخچال ال جی مدل LMXS30776S

کد خطایr یخچال ال جی

دلیل ارور r یخچال ال جی: اشکال در سنسور یخچال
بر طرف کردن نقص ارور r یخچال ال جی: مقدار اهم سنسور را چک کنید و بعد از چک کردن مدار برد، سنسور را عوض کنید .

ارور یخچال ال جی

کد خطای d یخچال ال جی

دلیل ارور یخچال ال جی: سنسور دیفراست دچار اشکال شده است.
بر طرف کردن نقص ارور d یخچال ال جی: المنت ها را از نظر خرابی بررسی کنید و اگر نیاز بود، مدار برد را عوض کنید.

کد خطای h یخچال ال جی

دلیل ارور h یخچال ال جی: اشکال مربوط به هیتر المنت است.
بر طرف کردن نقص ارور h یخچال ال جی: مقدار مقاومتی که المنت دارد را بررسی بکنید و اگر نیاز بود آن ها را عوض نمایید.

کد خطای c یخچال ال جی

دلیل ارور c یخچال ال جی: در ارتباطاتی که بین اجزای برد داخلی و پنل وجود دارد، مشکلی رخ داده است.
بر طرف کردن نقص ارور c یخچال ال جی: سیم های ارتباط دهنده اجزا به یکدیگر را چک کنید.

کد خطای a1 یخچال ال جی

دلیل ارور a1 یخچال ال جی: سنسور داخلی فریزر مشکل پیدا کرده است.
بر طرف کردن نقص ارور a1 یخچال ال جی: سیم های ارتباطی و میزان اهم سنسور را بررسی کنید.

کد خطای a2 یخچال ال جی

دلیل ارور a2 یخچال ال جی: مشکلی در سنسور دیفراست پیش آمده است.
بر طرف کردن نقص ارور a2 یخچال ال جی: سیم های ارتباطی را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید همچنین میزان اهم سنسور را چک کنید.

کد خطای a3 یخچال ال جی

دلیل ارور a3 یخچال ال جی: دیفراست کارش را به درستی انجام نمی دهد.
بر طرف کردن نقص ارور a3  یخچال ال جی: المنت های دیفراست را تعویض کنید.

مرجع ارور یخچال ال جی

ارور یخچال ال جی مدل TF580B

کد خطای ff یخچال ال جی

دلیل ارور ff یخچال ال جی: ایراد فن اپراتور
بر طرف کردن نقص ارور ff یخچال ال جی: موتور فن اپراتور و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را بررسی کنید .

کد خطای CF یخچال ال جی

دلیل ارور CF یخچال ال جی: فن کندانسور دچار مشکل شده است.
بر طرف کردن نقص ارور CF یخچال ال جی: موتور فن کندانسور و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را بررسی بکنید.

کد خطای CD یخچال ال جی

دلیل ارور CD یخچال ال جی: در ارتباطی که بین برد اصلی و صفحه نمایشی وجود دارد، مشکلی به وجود آمده است.
بر طرف کردن نقص ارور CD یخچال ال جی: سیم کشی های مربوطه را بررسی کنید و اگر نیاز بود از تعمیرکار برای رفع خطاعای یخچال کمک بگیرید.

کد خطای FS یخچال ال جی

دلیل ارور FS یخچال ال جی: سنسور فریزر دچار مشکل شده است.
بر طرف کردن نقص ارور FS یخچال ال جی: سیم کشی های سنسور فریزر را بررسی کنید.

کد خطای rS یخچال ال جی

دلیل ارور rS یخچال ال جی: سنسور یخچال مشکل پیدا کرده است.
بر طرف کردن نقص ارور rS یخچال ال جی: سیم کشی های سنسور یخچال را بررسی کنید.

کد خطای Fds یخچال ال جی

دلیل ارور Fds یخچال ال جی: سنسور دیفراست فریزر مشکل پیدا کرده است.
بر طرف کردن نقص ارور Fds یخچال ال جی: سنسور دیفراست فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

کد خطای rds یخچال ال جی

دلیل ارور rds یخچال ال جی: سنسور دیفراست یخچال دچار مشکل شده است.
بر طرف کردن نقص ارور rds یخچال ال جی: سنسور دیفراست یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

مرجع ارور یخچال ال جی

کد خطای HS یخچال ال جی

دلیل ارورHS  یخچال ال جی: سنسور رطوبت یخچال مشکل پیدا کرده است.
بر طرف کردن نقص ارور HS یخچال ال جی: اتصال کوتاه در سنسور رطوبت یخچال و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

کد خطای IS یخچال ال جی

دلیل ارور IS یخچال ال جی : سنسور یخ ساز مشکل پیدا کرده است.
بر طرف کردن نقص ارور IS یخچال ال جی : اتصال کوتاه در سنسور یخ ساز و سیم کشی های مربوطه را بررسی کنید.

کد خطای SS یخچال ال جی

دلیل ارور SS یخچال ال جی: سنسور کشوی یخچال دچار مشکل شده است.
بر طرف کردن نقص ارور SS یخچال ال جی: اتصال کوتاه در سنسور کشوی یخچال و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

کد خطای rt یخچال ال جی

دلیل ارور rt یخچال ال جی: دمای اتاق بیش از حد نرمال است.
بر طرف کردن نقص ارور rt  یخچال ال جی: دمای اتاق را چک و آن را معتدل کنید.

کد خطای IT یخچال ال جی

دلیل ارور IT یخچال ال جی: سیستم داخل یخ ساز مشکل پیدا کرده است.
بر طرف کردن نقص ارور IT یخچال ال جی: سیستم داخل یخ ساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

کد خطای gf یخچال ال جی

دلیل ارور gf یخچال ال جی: فلومتر خطا داده است.
بر طرف کردن نقص ارور gf یخچال ال جی: فشار و جریان آب ورودی را چک کنید.

کد خطای dF یخچال ال جی

دلیل ارور dF یخچال ال جی: دیفراست مشکل پیدا کرده است .
بر طرف کردن نقص ارور dF یخچال ال جی: فیوز و هیتر دیفراست و اتصالات برد کنترل را بررسی کنید.

کد خطای dH یخچال ال جی

دلیل ارور dH یخچال ال جی: دیفراست دچار اشکال شده است.
بر طرف کردن نقص ارور یخچال ال جی : فیوز و هیتر دیفراست و اتصالات برد کنترل را بررسی کنید.

کد خطای IF یخچال ال جی

دلیل ارور IF یخچال ال جی: فن یخ ساز اشکال پیدا کرده است.
بر طرف کردن نقص ارور یخچال ال جی: فن یخ ساز را چک کنید که گیر نکرده باشد و همچنین سیم کشی و موتور فن را بررسی کنید.

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی

کد خطای FS یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور FS یخچال ال جی: سنسور فریزر خطا داده است.
بر طرف کردن نقص ارور یخچال ال جی: سنسور فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید همچنین سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

مرجع ارور یخچال ال جی

کد خطای rs یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور rs یخچال ساید بای ساید ال جی: سنسور یخچال خطا داده است.
بر طرف کردن نقص ارور یخچال ال جی: اتصال کوتاه در سنسور یخچال و سیم کشی های مربوطه را بررسی کنید.

کد خطای ds یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور ds یخچال ال جی: سنسور دیفراست خطا داده است.
بر طرف کردن نقص ارور ds یخچال ال جی: سنسور دیفراست را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن چک کنید و سیم کشی های مربوطه را بررسی کنید.

کد خطای dH یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور dH یخچال ال جی: دیفراست ضعیف شده است.
بر طرف کردن نقص ارور dH یخچال ال جی: اتصال کوتاه در دیفراست و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

کد خطای rf یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور rf یخچال ال جی: ایراد مربوط به فن فریزر است .
بر طرف کردن نقص ارور rf یخچال ال جی: از نظر مشکلات مکانیکی و الکترونیکی فن فریزر را بررسی کنید .

کد خطای CF یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور یخچال ال جی: فن کندانسور ایراد دارد.
بر طرف کردن نقص ارور یخچال ال جی: از نظر مشکلات مکانیکی و الکترونیکی فن فریزر را بررسی کنید.

کد خطای CO یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور CO یخچال ال جی: این اخطار، مربوط به خطای ارتباطی بین اجزا است.
بر طرف کردن نقص ارور یخچال ال جی: سیم کشی های مربوطه را بررسی کنیدنمایید و اگر نیاز بود از تعمیرکار کمک بخواهید.

مرجع ارور یخچال ال جی

ارور یخچال ال جی

کد خطاء وضعیت بررسی/تعمیر قطعه
Er FS خطای سنسور فریزر مشکل سنسور و سیم‌کشی ترمیستور (سنسور دما)، سیم کشی، برد کنترل الکترونیکی اصلی
Er rS خطای سنسور یخچال سنسور، سیم‌کشی و اتصالات ترمیستور (سنسور دما)، سیم کشی، برد کنترل الکترونیکی اصلی
F dS سنسور دیفراست فریزر اتصال کوتاه سنسور یا مشکل سیم‌کشی مجموعه‌ی کنترلر، قسمتی که ترمیستور (سنسور دما) دیفراست دارد و فیوز سیستم دیفراست
r dS سنسور دیفراست یخچال اتصال کوتاه سنسور یا مشکل سیم کشی مجموعه‌ی کنترلر، که قسمتی از ترمیستور (سنسور دما) دیفراست و فیوز سیستم دیفراست
Er HS سنسور رطوبت اتصال کوتاه سنسور یا مشکل سیم کشی سنسور رطوبت
Er IS سنسور یخ ساز اتصال کوتاه سنسور یا مشکل سیم کشی مجموعه‌ی یخ‌ساز؛ سسنور (معمولاً به صورت جدا فروخته نمی‌شوند)
Er SS سنسور بخش کشوی یخچال اتصال کوتاه سنسور یا مشکل سیم کشی سنسور دمای کشوی یخچال
Er rt سنسور دمای اتاق اتصال کوتاه سنسور یا مشکل سیم کشی برای این کد ارور یخچال ال جی
سنسور دمای اتاق
Er It خطای سیستم داخل یخ ساز روال خود-تست یخ ساز مجموعه یخ‌ساز
Er gF کد خطای فلومتر فشار آب، جریان آب فلومتر
F dH سنسور در دیفراست بالاتر از ۴ سانتی گراد نمی‌رود. مشکل فیوز، هیتر، برد کنترل مجموعه کنترلر، هیتر دیفراست، رله‌ در برد کنترل
r dH سنسور بالاتر از ۴ سانتی گراد نمی‌رود. مشکل فیوز، هیتر، برد کنترل مجموعه کنترلز، هیتر دیفراست، رله در برد کنترل
Er IF فن قسمت یخ مشکل دارد فن یخ یاز گیر کرده، موتور فن یخ ساز مشکل دارد، سیم کشی مدار مشکل دارد، برد کنترل خراب شده است موتور فن یخ‌ساز، سیم‌کشی، برد کنترل الکترونیک (PCB)
Er FF فن اواپراتور مشکل دارد موتور فن، برد کنترل، سیم کشی موتور فن اواپراتور، برد کنترل الکترونیکی (PCB)، سیم کشی
Er CF فن کنداسور مشکل دارد موتور فن کنداسور، سیسم کشی با برد کنترل موتور فن کندانسور، برد کنترل الکترونیکی (PCB)، سیم کشی
Er CO خطای ارتباط خطای ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش برد کنترل دیسپلی، برد کنترل الکترونیکی (PCB)، سیم کشی

دکتر آچارمشاهده نوشته ها

شرکت تعمیر لوازم خانگی دکتر آچار با مدیریت مهندس مهدی نجار نژاد تعمیرکار 5 ستاره انواع لوازم خانگی در تهران می باشد، دکتر آچار تعمیر انواع لوازم خانگی را انجام می دهد که بعد از تعمیر لوازم خانگی گارانتی 365 روزه به مشتری تقدیم می کند و هزینه تعمیرات لوازم خانگی نیز با نرخ اتحادیه محاسبه می گردد، مزایا دکتر آچار: تعمیر قطعه به جای تعویض قطعه، ارائه گارانتی 1 ساله تعمیرات لوازم خانگی، تعمیرات با نرخ اتحادیه، برخورد خوب تکنسین ها و مشتری مداری، اعزام تکنسین در کمترین زمان، رعایت پروتکل های بهداشتی

انتشار یافته: 8
 1. حبیب محمد 2 سال قبل

  آدرستون رو برای بنده ارسال میکنین؟

 2. حسن توکلی 1 سال قبل

  یه سوال داشتم خرید حضوری هم دارید

 3. موسی کلباسی 1 سال قبل

  از تعمیرات راضی بودم ممنونم

 4. صادق فتاحی 1 سال قبل

  شواهد امر نشون میده که شما کارتون خوبه امیدوارم واقعا تجربه خوبی داشته باشم از کار با شما

 5. ناصر خانی 1 سال قبل

  بی نظیره پیشنهاد می کنم

 6. محمود امامی 1 سال قبل

  تعمیر در محل یکی از بهترین امتیازیای تعمیرگاه تونه

 7. پردیس معماریان 1 سال قبل

  دلیل جمع شدن آب کف یخچال چیه؟

  1. تعمیر لوازم خانگی دکتر آچار 1 سال قبل

   ایراد و خرابی در المنت ذوب کننده برفک ها یا انسداد لوله های داخلی یخچال از دلایل اصلی جمع شدن آب در کف یخچال ها هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با رعایت موارد اخلاقی وارد نمایید